ក្នុងឱកាសអបអរខួ ២៩ ឆ្នាំរបស់ណាហ្គាវើលដ៍ យើងផ្តល់ជូន ២ ជម្រើសសម្រាប់លោកអ្នក គឺឈុតបាយរុំជាមួយត្រីឆៅ ឬឈុតសាច់គោលាយជាមួយទឹកម្រេច

KHR 116,000 មួយឈុត | រៀងរាល់ថ្ងៃ 11 ព្រឹក – 11 យប់